Certificering tot Master Non-verbale Strategie Analyse

Word in uw eigen tempo Master Non-verbale Strategieanalyse en vergroot uw impact bij klanten.

Deze opleiding leidt u op tot Master Non-verbale Strategieanalyse. Met dit certificaat kunt u het INSA-concept commercieel toepassen onder de kwaliteitsborging van INSA. Certificering levert tevens de mogelijkheid op om door INSA te worden ingeschakeld voor commerciële activiteiten.

Wat leert u tijdens de opleiding?

  • U krijgt inzicht in de betekenis van repeterende microbewegingen in het gezicht voor het basisgedrag van personen.
  • U krijgt zicht op momenten van specifieke spanning bij gesprekspartners.
  • U krijgt inzicht in de eigen non-verbale presentatie en de effecten daarvan op anderen.
  • U leert factoren herkennen die spanning kunnen genereren. Ook krijgt u inzicht in de gespreksaanpak die die spanning effectief kan reduceren.
  • U krijgt snel en diepgaand inzicht in de onderlinge dynamiek in teams.
  • U krijgt de kennis en vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig met het INSA concept in de markt te werken (bijvoorbeeld in het geven van trainingen, de uitvoering van consultancy, het analyseren en begeleiden van teams, in individuele coaching).

Werkwijze

Het INSA-concept vraagt het vermogen om zorgvuldig en tegelijkertijd ook snel te observeren. De kwaliteit van de analyse is bepalend voor de juistheid, bruikbaarheid en acceptatie van de toepassing bij de klant. Het concept vraagt zowel een hoog vaardigheidsniveau als een sterke professionele ethiek. In de certificeringopleiding worden hiertoe waarborgen geschapen. Daarom zijn sommige onderdelen van de opleiding variabel, afhankelijk van de expertise, vaardigheden en het zelfinzicht van de professional die wil worden gecertificeerd. De kwaliteit staat te allen tijde voorop.

De opleiding is opgebouwd uit de volgende aspecten:

  • vergaren van kennis en inzicht;
  • aanleren van vaardigheden;

Kennis en inzicht

De kennis van en inzicht in de theorie en toepassing van non-verbale strategieanalyse wordt primair opgedaan in de trainingen Door-zien en Trefzeker Handelen’ en Masterclass Sturen in Onbewuste Processen’. Het verkrijgen van zelfinzicht staat centraal in de training ‘Dit ben Ik’. Daarnaast wordt globale kennis van de psychologie verwacht. Daartoe bestudeert de deelnemer de door ons aangedragen literatuurlijst en schrijft hij of zij een paper ter beoordeling.

Vaardigheden

Tijdens de trainingen worden analysevaardigheden opgedaan voor de relevante non-verbale signalen en het vermogen de analyse om te zetten in een gerichte aanpak. Voor het verder eigen maken van de analysevaardigheden is de E-learning-module ontwikkeld en worden oefenmiddagen georganiseerd. Uiteraard zijn ook algemene vaardigheden van belang om het INSA-concept in de eigen professionele praktijk in te kunnen zetten. De kwaliteit van de toepassing van het concept is – gezien de grote impact ervan – uiterst belangrijk.

Reflectie

Om goede non-verbale strategieanalyses te kunnen uitvoeren en anderen daarin te kunnen trainen, adviseren of coachen, is het van groot belang inzicht in het eigen gedrag te hebben. Dit wordt in eerste instantie behandeld in de training ‘Dit ben Ik’ en vervolgens uitgediept in vijf coaching-sessies, uitgevoerd door één van de coaches van INSA.

Certificering en licentie

Ter toetsing van de beheersing van de relevante theorie wordt een paper verlangd waarin het INSA concept in verband is gebracht met opgegeven literatuur (3 boeken, van Ekman, Fridlund en Frijda) en met een onderwerp naar keuze. Als alle onderdelen met goed resultaat zijn afgerond, volgt er een examen voor de toetsing van de analysevaardigheid en het vermogen de analyse te koppelen aan (interactie-) gedrag. Als deze succesvol is afgerond, volgt een eindgesprek waarin een eindbeoordeling wordt gegeven en de deelnemer het certificaat ontvangt. Bij het certificaat ontvangt de deelnemer een licentie om commerciële activiteiten te ontplooien met gebruikmaking van het INSA-concept. Voor specifiek geregistreerde INSA-instrumenten als de Team Navigator® kunnen aanvullende afspraken nodig zijn.

Om de licentie te kunnen behouden, moet de gecertificeerde het INSA-concept ieder jaar minimaal 100 uur expliciet inzetten. Dit is op aanvraag door INSA aannemelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van facturen of evaluatie van deelnemers aan trainingen. Daarnaast dient de gecertificeerde jaarlijks de dag voor licentiehouders bij te wonen, om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het concept en de toepassingen ervan. INSA zorgt er voor dat de licentiehouders steeds op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen in het concept en de toepassingen. INSA verstrekt steeds de meest recente versie van het basis materiaal voor trainingen.

Kosten en studietijd

Het hele traject tot certificering kost bij bestelling ineens € 4950,– excl. BTW voor bedrijven of organisaties,€ 4700,– excl. BTW voor zelfstandigen. Indien meer begeleidingsuren en/of coaching sessies nodig zijn, kunnen de kosten hoger zijn; dit wordt altijd tijdig tevoren besproken. Het is voor zelfstandigen mogelijk het bedrag in termijnen te voldoen.

Indien de opleiding niet ineens wordt besteld, maar in delen wordt gevolgd zijn de kosten voor bedrijven en organisaties € 5435,- excl. BTW, voor zelfstandigen € 4735,-

De kosten van de jaarlijkse verlenging van de licentie zijn € 500,– excl. BTW (eventueel te indexeren aan de algemene prijsontwikkeling).

Onderdeel Studiebelasting in uren Kosten
Training ‘Doorzien en Trefzeker Handelen’ 30 € 895,–
Training ‘Masterclass Sturen in Onbewuste Processen’ 30 € 895,–
Training ‘Dit ben Ik’ 25 € 795,–
Analyse oefenmiddagen 12 € 300,–
E-learning 30 € 250,–
Coaching (in beginsel 5 sessies) 15 € 650,–
Schrijven paper 80
Examen 20
Begeleidingskosten paper, examen, certificering € 1650,–
Totaal (bij bestelling ineens) 242 € 4950,– of € 4700,– excl. BTW

zie boven

 

Algemene voorwaarden

Certificering gebeurt op persoonlijke titel, de licentie is niet overdraagbaar. Het verstrekte trainingsmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige, bij de training verstrekte materialen, berust bij INSA. Het verstrekte trainingsmateriaal mag gebruikt worden voor het geven van eigen trainingen of introducties aan klanten en voor die doeleinden worden vermenigvuldigd. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van INSA mogen geen gegevens uit en / of gedeelten en / of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook, voor andere doeleinden dan het geven van trainingen of introductie voor klanten.

Trainingseigenschappen

Datum: het hele jaar door

Duur: variabel

Niveau: van Basis naar Master

Kosten: Bij bestelling ineens: €4950,- voor bedrijven en organisaties, €4700,- voor zelfstandigen

Meld u nu aan!

of neem contact op voor vragen of meer informatie